Σχετικά με το Kmop Education Hub

Στο KMOP, πιστεύουμε ότι όταν η εκπαίδευση είναι επιτυχής, δίνει τη δυνατότητα στα άτομα όχι μόνο να ασκούν τη δράση τους συμμετέχοντας στην οικονομική, πολιτική και ανθρωπιστική δραστηριότητα, αλλά και να την αναδιαμορφώνουν. Με αποστολή την προώθηση της κοινωνικής προόδου μέσω της εκπαίδευσης, το KMOP Education Hub έχει αναπτύξει μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα και επιχειρήσεις, βοηθώντας τους να πλοηγηθούν στο κοινωνικό τους οικοσύστημα προς την επίτευξη των στόχων τους και να συμβάλουν σε ένα πιο περιεκτικό και βιώσιμο μέλλον. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα αναμένεται να προωθήσουν την κοινωνική πρόοδο μέσω τεσσάρων διαφορετικών αλλά αλληλένδετων σκοπών.

Ανθρωπιστικός

Σκοπός

Εκπαίδευση που αναπτύσσει τα ανθρώπινα ταλέντα και ενδιαφέροντα, προσθέτοντας αξία στα άτομα και τις κοινωνίες.

Πολιτικός

Σκοπός

Εκπαίδευση που οδηγεί στην ενίσχυση της δημόσιας ζωής και στην ενεργό συμμετοχή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Οικονομικός

Σκοπός

Εκπαίδευση που παρέχει στα άτομα θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες που αυξάνουν την απασχολησιμότητα και βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης της κοινωνίας.

Κοινωνική ισότητα & δικαιοσύνη

Σκοπός

Εκπαίδευση που λειτουργεί ως όχημα για την ισότητα και τη μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη.

Για ιδιώτες & επιχειρήσεις

Κάθε ένας από αυτούς τους στόχους μπορεί να γίνει κατανοητός από ατομική και συλλογική άποψη. Ως εκ τούτου, στο KMOP, προετοιμάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που αξιοποιούν τις ανάγκες ατόμων και οργανισμών, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να μάθουν κοινωνικές δεξιότητες που τους βοηθούν να βελτιώσουν τη ζωή τους.

Σχετικά με το Kmop

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι μια από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα με 45 χρόνια εμπειρίας στην άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και στην υλοποίηση κοινωνικών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη ευάλωτων ατόμων.

Το ΚΜΟΠ μελετά και αναλύει τις πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις με στόχο την κατανόηση της κοινωνίας, προτείνει καινοτόμες παρεμβάσεις, εκπαιδεύει και αναπτύσσει την τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων με βάση τη δικαιοσύνη, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ισόρροπη ανάπτυξη. Υποστηρίζει ενεργά άτομα και κοινότητες μέσω της άμεσης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών ευκαιριών, της υλοποίησης καινοτόμων πρωτοβουλιών, της έρευνας και του σχεδιασμού πολιτικών με αντίκτυπο.

Απώτερος στόχος του KMOP είναι να συμβάλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής και να ηγηθεί προγραμμάτων με αντίκτυπο που προάγουν την ατομική ευημερία, μειώνουν τις ανισότητες, εξαλείφουν τις ευπάθειες και προωθούν την κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τη βιωσιμότητα.

Στα σημαντικότερα έργα του KMOP περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η λειτουργία των πρώτων Κέντρων Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), την περίοδο 1979-1983, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και η δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Το KMOP διατηρεί επίσης τρεις ομαδικές κατοικίες που προσφέρουν σε άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές φροντίδα σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας για άτομα με μέτριες χρόνιες ψυχικές διαταραχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΜΟΠ.